افتتاحیه چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه

افتتاحیه چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه http://icema.ir/