نسل جدید روغن های خوراکی-زیروترانس

حذف چربی ترانس از مواد غذایی موجب کاهش سکته قلبی در آمریکا شده است.
برای اولین بار در ایران، روغن بدون ترانس طبیعت