نظارت بر تاسیسات برقی ساختمان (همبندی اصلی و اضافی)

آدرس دریافت:http://mohandesbartar.ir/nme1560
اجرای همبندی اصلی در ساختمان ها یکی از موثرترین روش های پیشگیری از برق گرفتی است. با اجرای همبندی اصلی ضمن اینکه مقاومت اتصال زمین کاهش می یابد، در هنگام اتصالی به واسطه هم پتانسیل شدن نقاط تماس بدنه فلزی تجهیزات و پای شخص، جریان الکتریکی از بدن عبور نخواهد کرد و همچنین در صورت عبور جریان نشتی از تاسیسات، بواسطه کم بودن مقاومت شبکه همبند، ولتاژ افت کرده بر روی آن ها بسیار کم خواهد شد. همبندی اضافی نیز که به عنوان مکمل همبندی اصلی اجرا خواهد شد به منظور همولتاژ کردن نقاطی که بطور همزمان در دسترس هستند، حتی در نقاطی که تجهیزات برقی وجود ندارد اجرا می گردد و می تواند عملکرد تجهیزات حفاظتی در زمان مجاز را تضمین کند. در مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان صراحتا اجرای همبندی اصلی در کنار سیستم اتصال زمین بصورت یک الزام مطرح شده است. ضمنا اجرای همبندی اضافی در محیط های مخصوص و مکان هایی که در مورد عملکرد سیستم حفاظتی در زمان مجاز اطمینان کافی وجود ندارد الزامی است. با توجه به اینکه معمولا برقکاران در خصوص نحوه صحیح اجرای همبندی در ساختمان ها اطلاعات کافی ندارند و در صورت اجرا نشدن همبندی قبل از عملیات بتن ریزی در هر طبقه کیفیت اجرای آن با مشکل روبرو می شود، بنابراین لزوم آگاهی کافی مهندسین ناظر از الزامات و نکات اجرایی، در خصوص همبندی در ساختمان ها احساس می شود. در این آموزش سعی شده به کمک تصاویر واقعی نکات مهم در بحث نظارت بر اجرای همبندی اصلی و اضافی در ساختمان ها آموزش داده شده و در کنار این آموزش ویدیویی کاملترین چک لیست نظارتی که می تواند تضمین کننده حسن اجرای همبندی باشد ارئه گردد.