خانه غار

این خانه در اسپانیا واقع است و فضاهای خانه از درون صخره تراشیره شده اند و ارتباط بین طبیعت و انسان را، همچنین معماری گذشته و حال را پیوند زده اند.