پایان نامه بررسی عوامل داخلی موثر بر سودآوری شعب بانک کشاورزی - نسخه ورد 298 صفحه

پایان نامه بررسی عوامل داخلی موثر بر سودآوری شعب بانک کشاورزی - نسخه ورد 298 صفحه از لینک زیر دانلود کنید: https://hdaneshjoo.com/product/28356/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C بخشی از متن پایان نامه بررسی عوامل داخلی موثر بر سوداوری: در ایران نقش بازارهای پولی (بانک ها) در تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی به مراتب قوی تر و پررنگ تر از بازارهای سرمایه (بورس اوراق بهادار) می باشد. بنابراین، با توجه به نقش برجسته بانک ها در اقتصاد کشور، ارزیابی عملکرد آنها می تواند از اهمیت فوق العاده ای برخوردار باشد. سودآوری از جمله عوامل تاثیرگذار در ارزیابی عملکرد بانک ها به حساب می آید. عوامل مؤثر بر سودآوری بانک ها را می توان به عوامل داخلی (تحت کنترل مدیریت بانک ها) و عوامل خارجی (خارج از کنترل مدیریت بانک ها) تقسیم نمود. این پژوهش درصدد مطالعه و بررسی نحوه تاثیرگذاری عوامل داخلی مؤثر بر سودآوری شعب بانک کشاورزی استان کردستان می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع روش توصیفی -تحلیلی و از شاخه پیمایشی است. به لحاظ ارتباط بین متغیرها، پژوهش حاضر از نوع همبستگی و زیرشاخه ی تحلیل رگرسیون می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی ۴۲ شعبه بانک کشاورزی استان کردستان و قلمرو زمانی آن نیز سالهای ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، و ۱۳۸۹ می باشد. داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق پرسشنامه و صورتهای مالی شعب بانک کشاورزی استان کردستان استخراج گردیده است. روشهای آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه ها، آلفای کرونباخ، آزمون T تک نمونه ای ، تحلیل همبستگی و رگرسیون بوده که از طریق نرم افزار SPSS اجرا و محاسبه شده اند. در این پژوهش متغیر وابسته ROA (بازده دارایی ها) و متغیرهای مستقل عبارتند از: نوع و میزان سپرده ها، نوع و میزان تسهیلات اعطایی، شاخصهای مدیریت نقدینگی، مدیریت هزینه ها، مدیریت ریسک اعتباری، انحراف از منابع و مصارف، اندازه، موقعیت جغرافیایی شعب، تعداد کارکنان ،تحصیلات کارکنان، متوسط سن و متوسط سابقه کار کارکنان. طبق نتایج این پژوهش، متغیرهایی همچون: مدیریت هزینه ها، مدیریت نقدینگی و مدیریت ریسک اعتباری در مقایسه با سایر متغیرها از یک ارتباط مثبت و معنی دار بسیار قوی با متغیر سودآوری برخوردار می باشند. درنهایت، با توجه به نتایج حاصله، یک سری راهکارهای عملی برای افزایش سودآوری بانک ها علی الخصوص بانک کشاورزی پیشنهاد گردیده است. واژه های کلیدی: بانک کشاورزی، سودآوری، مدیریت نقدینگی، مدیریت ریسک اعتباری، مدیریت هزینه ها، استان کردستان فهرست مطالب: چکیده فصل اول: کلیات پژوهش ١-١- مقدمه ٢-١- بیان مسئله ٣-١- اهمیت و ضرورت پژوهش ٤-١- اهداف پژوهش ٥-١- سئوال اصلی پژوهش ٦-١- فرضیات پژوهش ٧-١- روش پژوهش ٨-١- محدودیت پژوهش ٩-١- تعریف واژگان فصل دوم: مبانی نظری پژوهش ١-٢- مقدمه ٢-٢- موسسات مالی و نقش آنها در اقتصاد ٣-٢ انواع موسسات مالی ٤-٢ تعریف بانک و تاریخچه بانکداری ١-٤-٢- بانکداری قدیم ٢-٤-٢- بانکداری در قرون وسطی ٣-٤-٢- بانکداری در دوره رنسانی ٤-٤-٢- بانکداری در ایران ٥-٢- تحولات بانکداری در ایران ١-٥-٢- ملی شدن بانک ها ٢-٥-٢- ادغام بانک ها ٣-٥-٢- بانکداری اسلامی در ایران ٤-٥-٢ مقایسه بانکداری متداول و بانکداری اسلامی ٥-٥-٢- تعریف نظام بانکداری اسلامی ٦-٥-٢- قانون عملیات بانکداری بدون ربا ٦-٢ تاریخچه تشکیل بانک کشاورزی ٧-٢- وضعیت بانک کشاورزی در مقایسه با سایر بانک های دولتی ایران ٨-٢- اهمیت ارزیابی عملکرد بانک ها ٩-٢- مبانی نظری گزارشگری مالی در بانکداری ١-٩-٢- صورتهای مالی بانک ها ٢-٩-٢- تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ٣-٩-٢- تجزیه و تحلیل نسبت ها ١٠-٢- تعریف سود ١-١٠-٢- انواع نرخ سود ٢-١٠-٢- تفاوت سود و بهره ١١-٢- شناسایی معیارهای سودآوری بانک ها ١-١١-٢- عوامل داخلی ٢-١١-٢- عوامل خارجی ١٢-٢ مروری بر مطالعات انجام شده ١-١٢-٢- مطالعات داخلی ٢-١٢-٢- مطالعات خارجی فصل سوم: روش شناسی پژوهش ١-٣- مقدمه ٢-٣- روش پژوهش ٣-٣- جامعه آماری ٤-٣ روش نمونه گیری و حجم نمونه ٥-٣-ابزار گردآوری اطلاعات ٦-٣- متغیرهای پژوهش ٧-٣- مقیاس سنجش متغیرهای پرسشنامه ٨-٣- آزمون های پرسشنامه ١-٨-٣- تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) ٢-٨-٣- اعتبار (روایی) پرسشنامه ٩-٣- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ١-٤- مقدمه ٢-٤ وضعیت بانک کشاورزی در مقایسه با سایر بانکهای دولتی دراستان کردستان ٣-٤ جداول و نمودارهای توزیع فراوانی ویژگی های دموگرافیک واحدهای تحت بررسی ٤-٤ تعیین مقادیر متغیر واب ته و متغیرهای مستقل پژوهش…