مقاله درباره قتل در فراش - نسخه ورد 39 صفحه

مقاله درباره قتل در فراش - نسخه ورد 39 صفحه از همیار دانشجو از لینک زیر می توانید همین الان دانلود کنید:
https://hdaneshjoo.com/product/11259/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B4
بخشی از متن مقاله قتل در فراش در ادامه مشاهده میکنید:
قتل در فراش«عبارت است از این که شوهر و زن خود و مرد اجنبی را به هنگامی که در حال ارتکاب زنا هستند، بکشد. برابر ماده 630 قانون مجازات اسلامی چنانچه شوهر، همسر خود و مرد اجنبی را در چنین حالتی به قتل برساند، از قصاص معاف می‏شود.البته در مورد قتل زن، شرط معافیت از قصاص آن است که زن خود به ارتکاب زنا تمایل داشته باشد و تحت اکراه و اجبار قرار نگرفته باشد. در قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304، ماده 179 به این موضوع اختصاص داشت.قانونگذار در آن زمان، بدون توجه به موازین فقهی، دایره شمول حکم معافیت را توسعه داده بود، به نحوی که حتی مواقعه بین زن و مرد بیگانه را شرط ندانسته بود و چنانچه شوهر، آنها را در حالتی که موجب توهم انجام مواقعه شود، مشاهده می‏کرد نیز در صورت ارتکاب قتل از معافیت مطلق یا نسبی مجازات برخوردار می‏شد.
در خصوص مبنای این معافیت و عدم مسئولیت مرد، نظرهای مختلفی توسط فقها و حقوقدانان ارائه شده است.از جمله اینکه به تئوری دفاع مشروع، حدوث حالت برانگیختگی یا تحریک، اجرا و اقامه حد الهی، و مهدور الدم بودن زانی و زانیه استناد شده است. از نظر فقهی نیز روایت مرسله منقول در کتاب دروس شهید اول، مستند حکم قرار گرفته است.در این مقاله در پی تحلیل حقوقی نظرهای مذکور هستیم.
کلمات کلیدی: فراش، قتل، مهدور الدم

فهرست مطالب:
چكيده
مقدمه
بحث و بررسي
مرحله ثبوتي
وجود علقه زوجيت
مشاهده زن و مرد اجنبي در حال زنا توسط شوهر
ارتکاب قتل در حین مشاهده عمل زنا
علم به تمکین
سابقه فقهی موضوع
روایات
آرای فقه
حکمت و علت حکم
تهییج و تحریک روحی
دفاع از عرض و ناموس
اجرا و اقامه حد الهی
مهدورالدم بودن زانی و زانیه (زن و مرد اجنبی)
عامل موجهه استثنایی
مرحله اثباتی
اثبات موضوع از نظر حقوقی
اثبات موضوع از نظر فقهی
دیدگاه فقهای امامیه در باب قتل در فراش
ادله فقهی قتل در فراش
مجازات تبعید و فلسفه وجودی آن در جرم زنا
نتیجه گیری
منابع