مراکز رایگان در سراسر کشور برای پاسخ سوالات و مشاوره

- راهنمای موفق کسی است که امکانات محیطی را به خوبی می شناسد و به دیگران معرفی می کند.
- دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (مرکز پاسخگویی به سوالات دینی) ، تلفن : ۰۹۶۴۰۰ ، پیامک : ۳۰۰۰۹۶۴۰۰
- آستان قدس رضوی : ۰۵۱۳۲۰۲۰
- سازمان تبلیغات اسلامی کشور : تلفن : ۰۹۶۵۰۰
- مرکز مشاوره موسسه امام خمینی (ره)(مأوی) ، تلفن غیر رایگان : ۰۲۵۳۲۹۰۰۸۸۲