آشنایی با ابزار رسم، کنترل و اندازه گیری در نرم افزار PSCAD

آدرس دریافت:http://mohandesbartar.ir/psm1545
هدف نهایی شبیه سازی حالات گذرا ملاحظه نتایج آن با اعمال تغییرات در مدل های یک پروژه می باشد. بنابراین یادگیری اجزای گوناگون رسم، المان های کنترل و اندازه گیری در PSCAD، یکی از اسباب ضروری رسیدن به هدف یاد شده تلقی می گردد.
در این آموزش ابتدا ابزارهای رسم متعارف نمودار پوششی (Overlay Graph) و نمودارچندتایی (Stacked PolyGraph) یاد می گیرید که توسط آنها می توان شکل موج های سیگنالهای پروژه را بر حسب زمان نمایش داد. سپس المان پلی متر (PolyMeter) تشریح می گردد که بخش قابل توجهی از مطالعات هارمونیکی را شامل می شوند. در ادامه با ابزار فازورمتر (PhasorMeter) آشنا خواهید شد که نقش مهمی در بررسی بردار های سه فاز دارند. همچنین نحوه استفاده از رسم کننده XY و اسیلوسکوپ (Oscilloscope) آموزش داده می شود تا مشابه آزمایشگاه های سیستم های قدرت قادر به نمایش رابطه دو متغیر بر حسب هم و سیگنال های پریودیک باشید و برای اعمال تغییرات پارمترهای پروژه حین شبیه سازی و مشاهده نتایج آن، ابزار کنترل و اندازه گیری (Meter) همراه مثال توضیح داده می شود. در نهایت سراغ قابلیتهای تکمیلی ابزار رسم خواهیم رفت که نحوه نمایش نتایج را بهبود می بخشند.