مدلسازی خطوط انتقال و کابل ها در نرم افزار PSCAD

آدرس دریافت:http://mohandesbartar.ir/psm1575
برنامه PSCAD تمایز با معنایی بین خطوط انتقال و کابل ها و سایر اجزا در نظر می گیرد بطوری که لازم است حساسیت بیشتری نسبت به مدلسازی این عناصر در قیاس با سایر المان ها لحاظ گردد.
در این آموزش ابتدا جزئیات لازم مدل های خطوط انتقال و کابل ها (از قبیل تعیین مشخصات نوع برج ها در خطوط انتقال و نوع مدل کابل ها، پارامترهای مدلسازی زمین و انتخاب روش شبیه سازی) بطور مستقل ارائه می شود. سپس مراحل ایجاد، مدلسازی و تنظیم مشخصات یک خط انتقال تک مداره، یک خط انتقال دو مداره، یک کابل سه فاز و یک کابل شامل دو مجموعه سه فاز تشریح می شود. در ادامه ساختار فایل هایی که در حین محاسبه ثابت های خطوط انتقال و یا کابل ها ایجاد می گردند، بررسی می شوند. در نهایت سراغ قابلیت نمایش داده های خروجی خطوط انتقال و کابل ها بر حسب فرکانس خواهیم رفت که نمایشگر خروجـی تفضیلی (Detailed Output Viewer) نام دارد.