کتاب لغات کاربردی زبان کره ای - فرهاد خبازیان

این کتاب آموزش لغات کاربردی زبان کره ای به فارسی میباشد و تلفظ های فارسی نیز برای هر لغت دارد.
نویسنده : فرهاد خبازیان