مبصر

پدران و مادران هنگام مواجه فرزندانشان با فضای مجازی چه رفتاری را باید در پیش بگیرند؟ آیا باید همانند مبصر باشند و یا...
تیزر مبصر هشدار می‌ دهد که همانگونه که فرزندان در فضای حقیقی و بیرون از خانه نیاز به مراقبت دارند در فضای مجازی نیز نیاز به مراقبت دارند.