شرط اساسی در مدارا کردن (1)

- فرد نباید مقابل دیگران کوتاه بیاید ، بلکه باید تصمیم بگیرد مدارا کند ، یعنی اینکه همیشه برای کوتاه آمدن ، دلیل و علت و همچنین جایزه ای تصور کند که به خاطر آن اینگونه اقدام را انجام دهد و الا اگر به خاطر ترس و خجالت همیشه کوتاه بیاید به مرور زمان حالت ناکامی و سرشکستگی برای خود ایجاد می کند.