نحوه ارتباط با مسئولین و افراد سرشناس

- یکی از نکات مهم در این مسئله این است که طبق حدیث "اکرموا کریم القوم" ، باید افرادی که دارای سمت و درجه بالایی هستند مثل مسئولین و رؤسا ، باید با احترام رفتار کرد و سعی شود از آن ها به بزرگی یاد شود و باید برای آن ها ارزش قائل شد.