اهداف کارگاه "ارتباط موثر و همدلی"

- در جامعه ایران، هر دو نفری که میخواهند برای انتقال پیام با هم ارتباط بر قرار کنند ، ممکن است این انتقال پیام و ارتباط ، با نگرانی و مشکل و یا با خوشحالی صورت بگیرد.