استرس مفید

_ استرس سه نوع می باشد : استرس مفید ، استرس معمولی و استرس مضر.
_ استرس مفید مثل مصمم بودن افراد بر ارتقاء مدارک علمی خود .
_ استرس معمولی مثل یر وقت شرکت کردن در کلاس و جلسات و محل شغلی .
_ استرس مضر مانند اینکه کارها با سختی بیشتر که دارای ضرر برای انسان باشد ، انجام شود.