مقاله ترجمه شده 2016: حفظ برندگان: آیا می‌توان با سیاست‌گذاری موجب افزایش رشد کارآفرینی شد؟

برای دانلود مقاله ترجمه شده 2016: حفظ برندگان: آیا می توان با سیاست گذاری موجب افزایش رشد کارآفرینی شد؟ به آدرس ذیل مراجعه نمایید. https://goo.gl/y27Drn