مقاله ترجمه شده 2017 : انتخاب تامین کننده تحت ریسک شکست، تخفیف کمی و حجمی معاملات

برای دانلود مقاله ترجمه شده 2017 : انتخاب تامین کننده تحت ریسک شکست، تخفیف کمی و حجمی معاملات به آدرس ذیل مراجعه نمایید. https://goo.gl/CWfuWq