قطع درختان ممنوع‌القطع شمشاد در منطقه گردشگری جنگل مهربان‌رود

قطع درختان باارزش و ممنوع‌القطع #شمشاد در منطقه گردشگری جنگل #مهربان‌رود به دستور #شهرداری رستم‌کلا بهشهر جهت گسترش فضای پارک جنگلی