قرار نبود اینجوری بشه

تاحالا اینجوری بهش فکر نکرده بودم ... چند کلامی از مهدی ملکی