مهارت ابراز وجود و قدرت نه گفتن (2)

واکنش های ما تعیین کننده است و در واقع این خود ما هستیم که به دیگران یاد می دهیم که چگونه با ما رفتار کنند. برای مثال در زمان وقوع یک گناه باید حالت انزجار و ناراحتی خود را به دیگران نشان دهیم و در حالت های مختلف ابراز وجود کنیم و...