مهارت ابراز وجود و قدرت نه گفتن (1)

ابراز وجود به مهارت نه گفتن مربوط می‌شود. مثل جوانی که در معرض اعتیاد قرار گرفته است. ابراز وجود یعنی با آدم ها مخالفت می کنید و در عین حال احترام او را نیز حفظ می کنید...