کاهش استرس بر اثر ارتباط خوب با خود

دو نوع ارتباط وجود دارد : یکی ارتباطی که هر فرد با خودش دارد، یکی ارتباطی که فرد با دیگران دارد. اگر ارتباط ما با خودمان خوب باشد، استرس و آرامش بیشتری داریم، ولی اگر خود را تخریب و سرزنش کنیم، طبیعتا حال خوبی نخواهیم داشت. کسی که از فرصت ها منطقی استفاده می کند و...