حرکات موزون بومی محلی آذری زیبای کودکان

اجرای جرکات موزون آذری کودکان آیلان در موزه دارآباد تهران