وظایف مربیان دینی در تبیین صحیح از لذت ها

ما باید افراد را سوق بدهیم که نسبت به لذت ها حساسیت نشان بدهند، هم برای خودشان و هم برای کسانی که وظیفه تربیت آنها را دارند؛ همچنین مدیریت استفاده صحیح از لذت ها را به بچه ها آموزش دهند، لذت ها را برای فرزندان خود متنوع کنند و...