بحث بسيار زيباي استاد يزداني با يک وهابي متعصب و زبون نفهم درباره عزاداري و سينه زني عايشه