تاثیر مصرف مایعات برای کاهش استرس

وقتی مایعات بدن به اندازه کافی وجود داشته باشد تحمل استرس آسان تر است. فردی که مایعات به اندازه کافی مصرف کرده پذیرای استرس بیشتر است و این استرس برای او محسوس نیست. واکنش بدن نسبت به منبع استرس گرفتگی عضلانی است.