ساخت شماره مجازی و تی دیتا به رایگان (قسمت دوم)

در این بخش از آموزش شما یاد میگیرید وقتی در قسمت اول اولین شماره مجازی خود را ساختید چگونه آن را به تعداد بیشتر شماره مجازی تبدیل کنید.
کانال تلگرامی ما : @amozeshgah321
سایت : http://amozeshgah321.com