نقش بویلر فید واتر پمپ و بلودان در بویلر چیست؟

در فیلم آموزشی بویلر فید واتر پمپ و بلودان به این موارد پاسخ داده ایم:
چرا دی اریتور در ارتفاع نصب میشود؟
کنترل سطح آب بویلر به چه طریقی انجام میشود؟
شرایط شیمیایی آب بویلر چیست؟
چرا بویلر نیاز به بلودان دارد؟