نهایت بی عقلی شخص

این آقا میخواد خودش رو معروف کنه غافل از اینکه کم مونده بود خودش رو به کشتن بده