پایان نامه الگوریتم خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم

✅دانلود پایان نامه ای کامل و آماده درباره الگوریتم خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم در قالب فایل ورد به صورت ⭐️تایپ شده با فهرست بندی در حجم صد و بیست و پنج صفحه تهیه و تنظیم تابستان 95 لینک دانلود:
⭐️جهت دانلود روی لینک زیر کلیک کنید:
https://bit.ly/2QjwTLg
✅فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول :شبکه ی حسگر بی سیم
مقدمه
بررسی اجمالی مسائل کلیدی
انواع شبکه حسگر بی سیم
ساختارهای شبکه حسگر بی سیم
ویژگی‌های سخت‌افزاری:
کاربردهای شبکه ی حسگر بی سیم
عوامل موثر بر شبکه ی حسگر بی سیم
پشته پروتکلی
نتیجه گیری بخش
فصل دوم : انواع الگوریتم های خوشه بندی
مقدمه
بررسی کلی خوشه بندی
الگوریتم های خوشه بندی سلسله مراتبی
الگوریتم های خوشه بندی طیفی
الگوریتم های خوشه بندی مبتنی بر شبکه ی گرید
الگوریتم خوشه بندی مبتنی بر تراکم
الگوریتم های خوشه بندی پارتیشن بندی
الگوریتم خوشه بندی ژنتیک k-means برای ترکیب مجموعه داده های عددی و قاطعانه
الگوریتم مقیاس
الگوریتم k-means هماهنگ
مقداردهی k-means با استفاده از الگوریتم ژنتیک
رویکرد مجموع خوشه ها برای داده های ترکیبی
الگوریتم تکاملی ترکیبی
اصلاح جهانی الگوریتم k-means
الگوریتم ژنتیک k-means سریع
نتیجه گیری بخش
فصل سوم : الگوریتم های خوشه بندی در شبکه ی حسگر بی سیم
مقدمه
چالش ها در الگوریتم های خوشه بندی در شبکه ی حسگر بی سیم
فرآیند خوشه بندی
پروتکل های خوشه بندی موجود
الگوریتم های ابداعی
طرح های وزنی
طرح های شبکه ی گرید.
طرح های سلسله مراتبی و دیگر طرح ها
الگوریتم های خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم ناهمگون
مدل ناهمگون برای شبکه های حسگر بی سیم
طبقه بندی ویژگی های خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم ناهمگون
الگوریتم خوشه بندی برای شبکه های حسگر بی سیم ناهمگون
نتیجه گیری بخش
فصل چهارم: بررسی دو الگوریتم خوشه بندی EECS و A-LEACH
مقدمه
EECS
نمای کلی مشکلات
جزئیات EECS
تحلیل EECS
شبیه سازی
رویکردهای آینده
A-LEACH
آثار مربوطه
تجزیه و تحلیل انرژی پروتکل ها
A-LEACH
شبیه سازی
رویکردهای آینده و نتیجه گیری
نتیجه گیری
فهرست اشکال
شکل .۱ . طبقه بندی موضوعات مختلف در شبکه ی حسگر بی سیم
شکل .۲. ساختار کلی شبکه ی حسگر بی سیم
شکل. ۳. ساختار خودکار
شکل. ۴. ساختار نیمه خودکار
شکل. ۵. ساختار داخلی گره ی حسگر
شکل ۶. پشته ی پروتکلی
شکل ۷ . نمونه ای از الگوریتم GROUP
شکل .۸ . الف )ساختار شبکه ب)شبکه بعد از چند دور
شکل ۹. الف) ساختار شبکه ب) خوشه بندی EDFCM
شکل ۱۰. سلسله مراتب خوشه در زمینه ی سنجش
شکل ۱۱. دیاگرام شماتیک از مناطق در اندازه های مختلف
شکل .۱۲. تاثیر هزینه ی سرخوشه ی موردنظر
شکل. ۱۳. پدیده ی شیب در شبکه
شکل.۱۴. الف : توزیع غیر یکنواخت ب : توزیع یکنواخت
شکل. ۱۵. الف: صحنه ی معمولی ب: صحنه ی بزرگ
شکل .۱۶. الف : صحنه ی معمولی ب: صحنه ی بزرگ
شکل. ۱۷. الف : صحنه ی معمولی ب: صحنه ی بزرگ
شکل.۱۸. تعداد خوشه ها در هر دور در EECSو LEACH(صحنه ی ۱)
شکل. ۱۹.الف : صحنه ی معمولی ب : صحنه ی بزرگ
شکل .۲۰. مدل شبکه ای A-LEACH
شکل ۲۱. شبکه ی حسگر بی سیم با مدل A-LEACH
شکل .۲۲. طول منطقه ی ثبات برای مقادیر مختلف ناهمگونی
شکل ۲۳. تعداد گره های زنده نسبت با دور با m=0.1 و a=1
شکل .۲۴. تعداد گره های زنده نسبت به دور با m=0.3 و a=1
شکل. ۲۵. تعداد گره های زنده نسبت به دور با m=0.5 وa=1
فهرست جداول
جدول ۱ .مقایسه ی الگوریتم های خوشه بندی طرح سلسله مراتبی
جدول.۲. مقایسه ی الگوریتم های خوشه بندی
جدول.۳. مفهوم نمادها
جدول .۴ . توصیف حالات یا پیغام ها
جدول ۵ . پارامترهای شبیه سازی