مصاحبه با داعش+اخبار ۲۰:۳۰

مصاحبه با داعش+اخبار ۲۰:۳۰
http://yoozdl.com/bedune-tarof-daesh/قسمت اول ۲۱ مرداد ۹۶