کنگره جهانی مقابله با جریان‌های افراطی و تکفیری
مکر تکفیر
دبیرخانه «کنگره جهانی مقابله با جریان های افراطی و تکفیری» با توجه به هدفش تلاش دارد صلح، برادری و تعامل میان مذاهب اسلامی را گسترش دهد و مسلمانان سراسر جهان را نسبت به ماهیت خطرناک جریان های افراطی و تکفیری آگاه سازد.

ویدئوهای کانال