اولین فیلم از خودروی اُپتیما...

اولین فیلم از خودروی اُپتیما که با دیوانگی محض قصد جان اهالی منطقه17 تهران را کرده بود!!!