ترامپ وتاثیر آن برای جهان اسلام

و در تنها بعد از نه ماه بعد از حادثه یازده سپتامبر در ایالات متحده امریکا سی و چهل هزار امریکایی مسلمان شدند و در اروپا و بعد از ده ماه از حوادث یازده سپتامبر بیشتر از بیست هزار اروپایی مسلمان شدند پس هر وقت که تلاش کردند که علیه اسلام جنگ را با شدت اغاز کنند اسلام نیز با شدت بیشتری انتشار یافت