کلیپ طنز انتقاد سازنه - با بازی مهران غفوریان

انتقاد سازنده با بازی مهران غفوریان و اینبار انتقاد از پیتزا خالی!