پول برداشتن از جیب شوهر و بدون اجازه!! ؟

تصرف در اموال همسر بدون اجازه

206. خرج كردن مال شوهر، بدون اجازه، چه حكمى دارد؟ ج. جايز نيست.