بهترین دیکتاتور(( چارلی چاپلین)) سخنانش به زبان انگلیسی(فیلم رنگی)

بهترین دیکتاتور(( چارلی چاپلین)) سخنانش به زبان انگلیسی...ولی بدترین دیکتاتو را ما داریم
بهترین منولوگ چارلی چاپلین

عاشقشم