ماجراجو - The Adventure (1917)hd

بعد از این فیلم تحولی عظیم در محتوا و کیفیت فیلمهای چاپلین مشهود است.این فیلم جزو فیلمهای کوتاه چاپلین است که به نوعی پایان فیلمهای رده پایین وی بوده و بعد از آن فیلمهای زندگی سگی٬پسر بچه و ... ساخته شده اند.