فیلم تبلیغاتی برج شیطان در مکه و سایه آن بر مکه

در این فیلم کوتاه که فیلم تبلیغاتی وهابی های سعودی میباشد برج شیطان در زاویه های مختلف دیده میشود.
سایه این برج بر روی مکه می افتد و باعث کوچک جلوه نشان دادن مکه میشود.