بازتاب رد صلاحیت دکتر احمدی نژاد در رسانه های جهان

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد:عدم احراز صلاحیت احمدی نژاد با توجه به سازوکارهای قانونی احراز صلاحیت بوده و توصیه رهبر انقلاب مبنی بر عدم حضور ایشان، از آنجایی که حکم حکومتی نبوده، تاثیری در نتیجه آرا نداشته است.