منفجر کردن فشفشه با پرس هیدرولیکی

منفجر کردن فشفشه(ترقه - مواد منفجره سرگرم کننده) با پرس هیدرولیکی