مستند شعائر حسینی قسمت 1

تاریخچه عزاداری
عزاداری انبیاء اللهی برای امام حسین (ع)
جلسه شیعه شناسی در انگلیس
جشن و سرور در روز عاشورا