توضیحات استاد حسن عباسی درباره بازداشت و شکایت اخیر

توضیحات روشن گرایانه #استاد_حسن_عباسی در یک سخنرانی عمومی در مورد #بازداشت و #شکایت #غیر_قانونی اخیر