آزمایش های شیمی زیبا و جالب (6)-انفجار در زیر آب

در این ویدیو واکنش بین استیلن و کلر را مشاهده خواهید نمود. مقداری کلسیم کاربید را به یک لوله استوانه ی محتوی آب می افزاییم و همزمان خروج حباب های گاز کلر را مشاهده خواهید نمود.کلسیم کاربید با آب واکنش می دهد و حباب های گاز استیلن تشکیل می شود و گاز استیلن با کلر واکنش می دهد و جرقه های کوچکی زیر آب مشاهده خواهید نمود. دوده سیاه را در سطح آب می توانید ببینید.