آزمایش های شیمی زیبا و جالب (5)-الکترولیز محلول های آبی

در این ویدیو الکترولیز محلول های سدیم کلرید، پتاسیم برمید، پتاسیم یدید و سدیم سولفیت حل شده در محلول سولفوریک اسید رقیق را مشاهده خواهید نمود. الکترولیز این چهار محلول توسط استفاده از یک لوله آزمایش U شکل و شناساگر کلم قرمز (red cabbage) و الکترود کربن برای این چهار محلول جداگانه مورد استفاده قرار می گیرد. در آزمایش اتفاقاتی که در کاتد و آند می افتد را توضیح داده است.