دومین قسمت برنامه چه خبرازهنر-مجریان:ایلیانیکنام-نرگس حسن نیا

برنامه چه خبر از هنر هرهفته شنبه ساعت ده از تلویزیون اینترنتی تی نمامشاهده می گردد
مجریان برنامه
ایلیانیکنام-نرگس حسن نیا
کارگردان
سیدرضاثابت قدم-نیمااشجاری

TINAMATV.IR