نحوه استفاده از دورک های گوکل برای sql آسیب پذیر

A method of using dorks with the help of Google to find websites vulnerable to SQL injection.