مصاحبه مهندس علی خادم الرضا با دکتر مجتبی رفیعیان

کیمیا فکر بزرگ، ارائه دهنده خدمات آموزشی شهرسازی در کشور
کارشناسی ارشد شهرسازی
دکتری شهرسازی
مقاله شهرسازی
روز جهانی شهرسازی - کرج
http://www.fekrebozorg.ir
http://www.kimiaketab.com
http://www.alikhademoreza.ir