سخنان جالب انقلابیون یمن در مورد ایرانیان

سخنان جالب انقلابیون یمن در مورد امام خمینی ، امام خامنه ای و ایران