گریه استاد رائفی پور برای امام زمان

برای تعجیل در ظهور حضرت صلواتی عنایت کنین...